Jdi na obsah Jdi na menu

Aktivace a projevy

25. 3. 2012

Aktivace kundaliní

 

K probuzení kundaliní může dojít nejčastěji během duchovního cvičení pomocí různých praktik, jako jsou specifické rezonanční cviky (pomocí zvuků jako je např. známé "Óm"), hluboký stav uvolnění a maximální koncentrace. Existují však i další možnosti, jako např. aktivace duchovním učitelem nebo aktivace zcela nahodilá. Ta se čas od času vyskytne i u příslušníků naší západní kultury, kteří však pochopitelně těžko hledají odbornou pomoc. Grof mj. popisuje ve svých knihách takové zážitky u své vlastní ženy, která je poprvé prožila při porodu.

Když je kundaliní nějakým takovým způsobem aktivována, může se uvolnit ze svého "sídla" v oblasti kostrče a vystoupat až k temeni hlavy, kde leží nejvyšší čakra, sahastrara. Přitom kundaliní působí na všech sedm čaker, pročišťuje je odstraňováním psychických a psychosomatických bloků a  otevírá je příjmu většího množství duchovní energie. Tento proces může mít velmi silný transformační vliv na osobnost člověka. Kundaliní může dodat permanentní pocit nekonečné duševní a fyzické energie, entuziasmu a síly. Objevují se paranormální schopnosti jako např. vidění aury, telepatie, jasnovidnost apod.  V té chvíli je však třeba vyhledat odborné vedení, protože další pokračování v takových duševních meditacích může být velice riskantní. Spíše než abych řekl totéž jinými slovy, budu citovat z knihy manželů Paloučkových Cesta k životu (str. 59-60):

"K otevření čaker bez vedlejších následků lze dospět jedině úsilím o duchovní čistotu. Snahou o rozvoj určité kladné vlastnosti vyvíjí lidský duch specifické vibrace, které rezonují s vířivou frekvencí příslušné čakry. Čakra se těmito záchvěvy pročišťuje a stává se způsobilou přijímat stejnorodé vyzařování ze sjednoceného energetického pole. Psychickým a tělesným funkcím, které jsou spojeny s touto čakrou, se dostává přílivu energie, jež je nezbytná pro jejich správnou funkci. Takto přijatá energie člověka neohrožuje, neboť duchovní činnost je zárukou nepřetržitého harmonického zachvívání v téže frekvenci.

Zcela opačná situace je tam, kde se prvořadým cílem stává otevření čaker pomocí nejrůznějších cvičení bez ohledu na nutnost dosažení určité duchovní úrovně. Tyto cviky jsou dobře známy zejména z indické esoterické literatury, kde je však vždy a s nesmírným důrazem kladena podmínka předchozího duchovního úsilí. Proto je zarážející, že se tato původně tajná cvičení objevují i v naší literatuře, kde se jim přikládá snad poněkud větší význam než ranní rozcvičce. Nelze nic namítat proti jejich zveřejňování, avšak je nutné mít výhrady ke způsobu, jakým se tato cvičení předkládají, neboť mohou člověka, který je provádí, aniž by si osvojil určité vlastnosti, velmi vážně ohrozit. Naštěstí není mnoho lidí, kteří tato cvičení přivedou až k jejich projevu, nicméně existují a jistě by svou zkušenost nechtěli zopakovat. S několika z nich jsme hovořili a můžeme tedy stručně popsat a vysvětlit obvyklý průběh takového stavu.

Cílem těchto cvičení je přimět ke vzestupu tak zvanou Hadí sílu, kterou lze považovat za vysokofrekvenční energetické vibrace, šířící se podél energetické osy ve směru od první čakry vzhůru. Cviky umožňující vzestup Hadí síly jsou založeny na rezonanci, to znamená, že člověk při jejich správném provádění vytváří vibrace, ať už zvukové nebo mentální, které souhlasně rezonují s frekvencemi jednotlivých caker. Tímto způsobem, zpočátku jen po dobu trvání cviku, přijímá tělo skrze oživenou čakru vyzařování, které by za normálních okolností nemohlo absorbovat. Dlouhodobým cvičením zůstávají takto povzbuzované čakry stále více otevřeny, a to i v době, kdy člověk necvičí. Přijímá ve zvýšené míře energetické vibrace, které jsou však zcela odlišného druhu než ty, jež vytváří svou běžnou duchovní činností. Přijatá energie musí nutně působit rušivě, neboť v člověku nenalézá stejnorodou frekvenci, s níž by se souhlasné zachvívala a tím ji posilovala. Tento člověku cizorodý energetický příval, který se stále stupňuje, způsobuje chaotickou excitaci jeho psychiky, projevující se i několik týdnů trvajícími poruchami spánku, halucinacemi a z toho vyplývajícím hlubokým tělesným a duševním vyčerpáním, které může vyústit až v sebevražednou tendenci. Pocit, o němž se takto postižení lidé často zmiňují, je nezvládnutelný nával energie do mozku, který nejsou schopni zpracovat. Přestože takový člověk přestane ihned cvičit, jsou jeho čakry natolik prostupné, že trvá několik týdnů, než se opět samočinně uzavřou tak, jak to odpovídá jeho skutečné duchovní úrovni. Jestliže toto vše ve zdraví přežije, může si učinit alespoň přibližnou představu o tom, kolik úsilí musí ještě vynaložit na svou duchovní proměnu, než bude schopen v plném rozsahu a bez rizika přijímat tyto ideální formy vyzařování. Popsaný stav je nebezpečný zejména tím, že nelze účinně zasáhnout ve smyslu jeho zmírnění, neboť se zde uvedly do pohybu síly, jejichž působení závisí jedině na vnitřním rozhodnutí člověka samotného.

Indické spisy varují před Hadí silou a vymezují zcela jasně okolnosti, za nichž se může k těmto cvičením přistoupit. Jednou z podstatných podmínek je dosažení určitého stupně v duchovním vývoji, který je zárukou, že přijaté vyzařování bude rezonovat, a tím posilovat a nikoliv dezintegrovat. Tuto okolnost posuzuje tradičně vůdce adepta - guru. V našich podmínkách, kdy je prakticky každý odkázán sám na sebe, nebo v lepším případě na radu poněkud zkušenějšího, zákonitě dochází k nadhodnocování vlastní duchovní úrovně, kterou dotyčný člověk shledá po několika týdnech nebo měsících naprosto vyhovující. V žádném případě si nepřipustí možnost, že by se měl svému duchovnímu vývoji věnovat mnohem déle, snad deset i více let, než by mohl přistoupit k tomuto cvičení. Ale chtění dosahovat rychlých výsledků, je silnější."

 

Projevy aktivace kundaliní

Ač by se to na první pohled nezdálo, projevy aktivace kundaliní nejsou u lidí na Západě mimořádným jevem. Může za to zejména náhlá exploze zájmu o východní nauky v posledních desetiletích, která přivedla řadu lidí k experimentování s meditačními stavy. Děje se tak samozřejmě z větší části bez odborného vedení a tak není divu, že některým jedincům se podaří "pokročit" mnohem dále, než si umějí představit autoři brožurek o duchovní literatuře, kteří k těmto cvičením navádějí. Důvod, proč o těchto případech tak málo víme, je velmi jednoduchý: Člověk, který se odváží se o ně se svým okolím rozdělit, to učiní nejspíš jen jednou, dvakrát, popřípadě třikrát, ale pak už si dá důkladně pozor na ústa, neboť zjistí, že jeho blízcí jej považují za blázna. Proto není překvapující, že debaty o kundaliní zůstávají omezeny jen na úzké kroužky lidí se spirituálními zájmy. Z tohoto společenského stavu ovšem vyplývají značná rizika pro ty, kteří se s energetickými jevy kolem kundaliní mimoděk setkají, protože velmi obtížně shánějí kvalifikovanou pomoc. V USA sice už existuje "záchytná síť" pro lidi trpící různými druhy spirituálních problémů (Spiritual Emergency Network). Ovšem v naší zemi zůstávají lidé odkázáni prakticky jen sami na sebe, což je mimořádně nebezpečné. Protože naprostá většina tzv. spirituální literatury v českých knihkupectvích bude člověku v takové krizové situaci úplně k ničemu. Rozhodl jsem se alespoň tímto internetovým článkem splnit svůj díl povinnosti a popsat nejobecnější zkušenosti, ke kterým během procesu aktivace kundaliní dochází. Musím však na úvod upozornit, že prožitky lidí s aktivovanou kundaliní se mohou lišit, a proto neexistuje žádný univerzální návod, jak se chovat v takové situaci.

První pocity po aktivaci kundaliní – zvláště, došlo-li k ní záměrně působením nějakého spirituálního cvičení - jsou většinou velmi pozitivní. Příjem energie je vyšší než za normálních okolností, ale není natolik vysoký, aby působil rušivě.  Charakteristický je pocit obrovské duševní a fyzické síly a svěžesti, zvýšení intelektuálních schopností a psychická harmonie. Pokud však ve cvičení pokračujeme, abychom tyto pozitivní pocity ještě zvýšili, můžeme se dočkat pravého opaku. Své čakry (především nejvyšší čakru, sahasraru) totiž otevíráme stále většímu množství energie, než jsme schopni za svého momentálního duchovního rozvoje spotřebovat, a ta se potom projevuje destruktivním způsobem. Místo pocitů svěžesti a "nabitosti energií" se po meditacích objevují pocity únavy, při tělesné činnosti a za teplého počasí silné pocení, pocit permanentního horka a všeobecně stav tělesné i duševní vyčerpanosti. Pokud se člověk v takovém případě začne domnívat, že by měl četnost meditací zvýšit, aby se příjemné pocity opět vrátily, učiní tím ten nejhorší představitelný krok. Výskyt únavy je místo toho stále častější a jeho celkový stav se stále zhoršuje. Bez odborného vedení je však celkem běžné, že příčinu těchto pocitů nechápe a nedává je do souvislosti se svými duchovními praktikami. Pokud ve cvičení dále pokračuje, může začít pociťovat stále silnější proudění energie zcela zřetelně fyzicky, buď jako "brnění" po těle (např. v nohách nebo prstech) nebo jako tlak na temeni hlavy, který se zprvu projevuje pocitem lehkého "vánku". Pocit únavy a horka se stává permanentním. Každá lehčí práce nebo činnost vede záhy k vyčerpání a energie začíná pod silným tlakem proudit do hlavy a celého těla.

Někteří lidé, kteří mají to štěstí a příčinu svého stavu pochopí a se svými nerozumnými praktikami přestanou. Ale u jiných může probuzená kundaliní navozovat intenzívní zážitky jakoby z říše science-fiction, které mohou hnát člověka stále kupředu, vstříc domnělému duchovnímu rozvoji nebo získání neobvyklých schopností. Je možno prožívat např. zážitky uvolňování se z fyzického těla; prožitky aktivace srdeční čakry projevující se pocitem neobyčejné blaženosti, různé spektrum paranormálních schopností a jevů; vynořující se zážitky minulých životů apod.

 

Projevy silné krize kundaliní

 Pakliže ve cvičení i přes varovné příznaky nadále pokračujeme, pocit vyčerpání stále stoupá, přebytečná energie zcela zahlcuje mozek, ochromuje myšlenkovou činnost a navozuje permanentní pocit agónie, obluzení a tuposti. Stupeň fyzické únavy se stále zvyšuje, svaly jsou jakoby prázdné, "vodnaté", zbavené energetických rezerv, a každá dlouhodobější fyzická činnost vede k rychlému vyčerpání (o intelektuální činnosti ani nemluvě). Protože nadbytek energie způsobuje nadměrnou excitaci psychiky, objevuje se nespavost. Důsledkem permanentního vyčerpání je naopak jindy silná potřeba spánku. V takovémto stavu už většinou i ti nejméně chápaví porozumí, že směřují do pekel a s veškerými cvičeními přestanou.

 Existuje určitá hranice, po jejímž překročení již není možná cesta zpátky a kundaliní zůstává již trvale aktivovaná v páteřním kanále. Tehdy se začne projevovat jedna z jejích základních vlastností, jíž je "pročišťovací efekt" v těle a psychice. Přebytečná energie začne "narážet" na bloky v energetických kanálech (negativní emoce, psychosomatické blokády apod.) a vypuzuje je do vědomí, kde musí být bezpodmínečně odžity a zlikvidovány. Výsledkem je naprostý emocionální chaos, který ještě umocňuje celkové vyčerpání. Dá se to vlastně přirovnat k jakémusi "holotropnímu dýchání non-stop", které má nezřídka velmi drastický průběh, protože většinou nepřichází zrovna ve chvíli, kdy se to člověku hodí. Protože se jedná o proces velmi dlouhý, který podle množství "odpadu", jež v sobě máme, může trvat 5-10, ale i 20 let, není třeba dodávat, že může skončit psychickým i tělesným kolapsem.